Nếu bạn không yêu cầu sửa đổi hoặc chỉ sửa đổi đơn giản, chúng tôi sẽ cung cấp mã nguồn trong vòng 7 ngày.