Sàn giao dịch sẽ trả lời trong một khoảng thời gian dài, hoặc sẽ tốn rất nhiều thời gian để niêm yết được đồng tiền điện tử của bạn lên sàn giao dịch. Chúng tôi sẽ niếm yết đồng điện tử thay cho bạn mà không phải chờ đâu cùng với việc giá thấp hơn so với giá chính thức của sàn giao dịch.