Những dự án sẽ nhận được tất cả những cặp giao dịch bổ sung miễn phí trên những sàn giao dịch, những tài khoản giao dịch miễn phí . Thông báo niêm yết miễn phí trên trang chính của một sàn giao dịch và biểu ngữ, kết nối trực tiếp với người đứng đầu các sàn giao dịch.