Phát triển hệ thống ICO của Pi Solution đã bao gồm dịch vụ phát token và smartcontact.