Whitepaper là một báo cáo chất lượng cao, thuyết phục và chuyên sâu về dự án của bạn. Mục tiêu đằng sau việc tạo Whitepaper là cung cấp thông tin chuyên sâu về sản phẩm và phạm vi, tiềm năng và tương lai của dự án. Chính vì vậy, Whitepaper là rất cần thiết. Tùy thuộc vào gói dịch vụ bạn lựa chọn, Pi Solution sẽ hỗ trợ viết whitepaper.