Trong hầu hết các trường hợp chúng tôi có thể chắc chắn việc niêm yết thành công bởi vì chúng tôi có mối quan hệ mật thiết đến các người quản lý hàng đầu của các sàn giao dịch cho việc ký kết các hợp đồng.