Để phát triển dự án ICO sẽ có nhiều chi phí liên quan. Ngoài chi phí phát triển, bạn sẽ phải trải phí cho các thủ tục pháp lý, kế hoạch marketing và các chi phí quan trọng khác.